essay writing pay for essay pay for essay write my essay thesis writing service custom thesis writing service college thesis thesis writer dissertation help dissertation writer dissertation writing assignment writing assignment help buy assignment write my assignment do my assignment assignment editing services essay writer essay writer service essay writers lab report coursework help coursework writing service essay editors essay checker essay corrector check my essay paper checker
Oferte Speciale – Elcos

DEBRANSAREA DE LA RADET

Pentru debransare vei avea nevoie de aceste documente.(click aici)

Beneficiarul se prezinta la RADET pentru plata taxei de eliberare a avizului la proiect la ridicarea acestuia. Taxa de eliberare a avizului este de 59,34 lei, fA?rA? TVA, conform HotA?rA?rii C.G.M.B. nr. 126 / 2008. Costurile efective de debranAYare sunt Ai??n funcA?ie de numA?rul de etaje ale blocului AYi de tipul de legA?turi folosite pentru debranAYA?ri, variind Ai??ntre 47 AYi 85 lei/calorifer, fA?rA? TVA.
Plata tarifului de avizare se va face in momentul depunerii documentaA?iei. R.A.D.E.T. BucureAYti nu elibereazA? alte aprobA?ri referitoare la executarea debranAYA?rilor.

Dupa depunerea cererii de debransare, RADET elibereaza un aviz de principiu Ai??n care sunt comunicate conditiile legale pe care solicitantul trebuie sa le Ai??ndeplineasca pentru a se debransa, precum si continutul proiectului de debransare ce urmeaza a fi Ai??ntocmit.
Documentatia de debransare poate fi Ai??ntocmita de orice proiectant de instalatii termice si verificata conform legii.

Important

Cu referatul tehnic privind debransarea, aprobat de adunarea generala a Asociatiei de Proprietari, solicitantul trebuie sa se prezinte la Sectia de Termoficare de care apartine, pentru a i se intocmi DEVIZUL DE PLATA AFERENT LUCRARILOR DE DEBRANSARE, ce este functie de apartamentul ce solicita debransarea si cantitatea de apa din instalatie ce se pierde prin golire.

Devizul se achita de catre solicitant la casieria RADET din Str. Cavafii Vechi nr.15.

Solicitantul face dovada achitarii devizului la Sectia de Termoficare de care apartine. Angajatii RADET vor anunta data cand se va realiza in fapt debransarea.

?order v-gel capsules

Debransarea se va efectua de catre personalul Sectiei de Termoficare, care va intocmi un ‘Proces-Verbal de debransare’ in 3 exemplare (unul pentru Asociatia de Proprietari, unul pentru Sectia de Termoficare, unul pentru solicitant).

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Dupa debransarea efectiva realizata de catre personalul Sectiei de termoficare de care apartine solicitantul, reprezentantul Asociatiei de Proprietari trebuie sa se prezinte la Divizia Furnizare – Biroul Contracte pentru a Ai??ntocmi unact aditional la contractul existent care sa contina noile SET (Suprafete Echivalente Termic).

CondiA?iile de aprobare AYi sancA?iunile Ai??n cazul debranAYA?rii/rebranAYA?rii sunt stipulate Ai??n urmA?toarele acte normative:

Legea nr. 325/2006 – art. 30, 32 alin. c, 45 (1) b, 46

art. 30
(2) Deconectarea unui consumator dintr-un condominiu se face cu respectarea urmatoarelor condiA?ii cumulative:

a) acordul vecinilor de apartament, atA?t pe orizontala cA?t AYi pe verticalA?;
b) acordul scris al asociaA?iei de proprietari, exprimat prin hotarA?rea adunarii generale, asupra intenA?iei de realizare a unui sistem individual de Ai??ncA?lzire;
c) anunA?area, Ai??n scris, a operatorului care are AYi calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile Ai??nainte.

(4) DeconectA?rile/debranAYA?rile prevA?zute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza Ai??n timpul sezonului de Ai??ncalzire.
(5) DeconectA?rile/debranAYA?rile prevA?zute la alin. (1)-(3) se efectueazA? numai de cA?tre operatorul care are AYi calitatea de furnizor Ai??n termen de maximum 45 de zile de la data solicitA?rii, dupA? verificarea documentelor care dovedesc Ai??ndeplinirea condiA?iilor cumulative impuse.
(6) Cheltuielile de deconectare/debranAYare se suportA? de cA?tre solicitant.

art. 32
c) – operatorul serviciului de alimentare cu energie termica Ai??n sistem centralizat are dreptul sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalatiile aflate Ai??n administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice Ai??n vigoare si a reglementarilor emise de A.N.R.S.C.;

art. 45
(1) Constituie contraventii, altele decA?t cele prevazute Ai??n Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:

b) debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitiilor prezentei legi;

art. 46
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre reprezentantii Ai??mputerniciti ai autoritatilor de reglementare competente si/sau autoritatii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite Ai??n prezenta lege si Ai??n Legea nr. 51/2006, publicata Ai??n M.O. nr. 254/2006.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice – art. 47 alin. (1) e, 48 alin. (1),(2),(3)

art. 47
(1) Constituie contraventie Ai??n domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:

e) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.

art. 48
(1) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti Ai??mputerniciti ai ministrului mediului si gospodaririi apelor, ai ministrului administratiei si internelor, ai ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. si ai presedintilor consiliilor judetene si ai primarilor, dupa caz, conform competentelor stabilite Ai??n prezenta lege.
(2) AZn vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 47, reprezentantii Ai??mputerniciti prevazuti la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, Ai??n conditiile legii, Ai??n cladiri, Ai??ncaperi, la instalatii si Ai??n orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. AtA?t operatorii, cA?t si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor Ai??mputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.
(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor Ai??mputerniciti.

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica – art. 246, 247, 248 alin. 2, 249, 251, 252, 254, 303 alin. 3

art. 246
DeconectA?rile individuale ale unor apartamente situate Ai??n imobile de locuit tip bloc – condominii, alimentate cu energie termicA? din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza Ai??n urmA?toarele conditii cumulative:
a) sA? se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificA?rii puterii termice instalate Ai??n condominiu, cu acordul furnizorului;
b) sA? existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintA? sau cu altA? destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care sA? rezulte cA? sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransA?rii asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin Ai??n proprietate;
c) sA? existe documentatia tehnicA? prevA?zutA? la art. 254 lit. g);
d) solicitantul sA? aibA? montat aparat de mA?surare a debitului de gaze naturale pe care le consumA?, Ai??n cazul Ai??n care continuA? sA? foloseascA? spatiul pe care Ai??l are Ai??n proprietate, dupA? debransare.

art. 247
AZn situatia Ai??n care deconectarea se face cu intentia Ai??nlocuirii sistemului de Ai??ncA?lzire centralizat cu un alt sistem de Ai??ncA?lzire individual, modificarea sistemului de Ai??ncA?lzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinutA? Ai??n conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel Ai??ncA?t conditiile de mediu din imediata vecinA?tate sA? nu fie influentate si sA? fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

art. 248
Furnizorul are obligatia de a verifica Ai??ndeplinirea conditiilor prevA?zute la art. 246 si 247 Ai??nainte de a emite avizul de deconectare.
(2) AZn cazul Ai??n care deconectarea se face fA?rA? Ai??ndeplinirea conditiilor legale, furnizorul este Ai??ndreptA?tit sA? aplice penalizA?ri la facturA?, reprezentA?nd cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectA?rii.

art. 249
DeconectA?rile individuale nu se pot executa Ai??n acele condominii Ai??n care nu s-au produs deconectA?ri anterioare intrA?rii Ai??n vigoare a prezentului regulament.

art. 251
Deconectarea unui consumator de energie termicA? dintr-un condominiu este interzisA? Ai??n urmA?toarele situatii:
a) se intentioneazA? deconectarea numai a unor corpuri de Ai??ncA?lzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuintA? si nu sunt montate repartitoare de costuri;
b) deconectarea totalA? fA?rA? asigurarea Ai??ncA?lzirii spatiului cu destinatie de locuintA? sau altA? destinatie cu o sursA? alternativA? de producere a energiei termice.

art. 252
(1) Deconectarea corpurilor de Ai??ncA?lzire aflate Ai??n pA?rtile comune se poate realiza numai pe baza hotA?rA?rii adunA?rii generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.
(2) AZn procesul-verbal al adunA?rii generale se va consemna faptul cA? acestia au Ai??nteles cA? deconectarea corpurilor de Ai??ncA?lzire conduce la scA?derea confortului termic Ai??n acel apartament, iar costurile de Ai??ncA?lzire pentru apartament vor creste.
(3) Proprietarii direct afectati sunt:

a) proprietarii apartamentelor care au peretii comuni cu casa scA?rii Ai??n zona de intrare Ai??n condominiu sau la fiecare etaj;
b) proprietarii care au pereti comuni cu uscA?toriile sau spA?lA?toriile Ai??n care sunt montate, conform proiectului, corpuri de Ai??ncA?lzire.

art. 254
Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii:
(…) g) sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre furnizor;

art. 303
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea santiunilor se face de catre primari si/sau Ai??mputernicitii acestora si de reprezentantii Ai??mputerniciti ai autoritatilor de reglementare competente, dupa caz.

NOTA:
RADET Bucuresti nu are competente Ai??n aplicarea sanctiunilor catre proprietarii care au executat debransarea apartamentului de la sistemul public de alimentare cu energie termica fara respectarea prevederilor legale Ai??n vigoare.